ROLEX เปิดตัวผลงานรังสรรค์ชิ้นใหม่ ภายใต้คอลเลกชัน OYSTER PERPETUAL

Last updated: 3 ก.ย. 2563  |  1593 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ROLEX เปิดตัวผลงานรังสรรค์ชิ้นใหม่ ภายใต้คอลเลกชัน OYSTER PERPETUAL

Oyster Perpetual Submariner และ Oyster Perpetual Submariner Date คือนาฬิกาชั้นเลิศสำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ ที่เปิดตัวมาพร้อมกับการปรับโฉมดีไซน์ใหม่บนตัวเรือน 41 มม. ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย โดยนาฬิกาทั้งสองรุ่นติดตั้ง กลไกคาลิเบอร์ 3230 (เปิดตัวในปีนี้) และกลไกคาลิเบอร์ 3235 ตามลำดับ

Oyster Perpetual Datejust 31 มาในรุ่น White Rolesor (ส่วนผสมระหว่าง Oystersteel กับทองคำขาว 18 กะรัต) พร้อมด้วยหน้าปัดหลากสีสัน ประดับด้วยมาร์คเกอร์แสดง ชั่วโมงหรือตัวเลขโรมันที่ทำจากทองคำขาว 18 กะรัต

นับเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ นาฬิกาในตระกูล Oyster Perpetual ด้วยการนำเสนอ นาฬิกา Oyster Perpetual 41 รุ่นใหม่ที่มีขนาด 41 มม. และ Oyster Perpetual 36 พร้อมหน้าปัดสีสันสดใสในสไตล์ดั้งเดิม โดยนาฬิกาทั้งสองรุ่นต่างได้รับการติดตั้งกลไกคาลิเบอร์ 3230 เหมือนกัน Oyster Perpetual Sky-Dweller มาพร้้อมสายนาฬิิกา Oysterflex เป็็นครั้้งแรก ซึ่่งเป็็นสายนาฬิิกาอีีลาสโตเมอร์์ สมรรถนะสููงอัันเปี่่ยมด้้วยนวััตกรรมบนเรืือนเวลาทองคำ 18 กะรััตที่่ประกอบเข้้ากัับชุุดตััวล็็อก Oysterclasp และระบบ ขยายสาย Rolex Glidelock เพื่่อเพิ่่มความสบายอย่่างเหนืือ ระดัับขณะสวมใส่่

เรือนเวลาที่ได้รับการเปิดตัวในปีนี้ติดตั้งกลไกการทำงาน ที่ถือเป็นเทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตนาฬิกา และดังเช่นนาฬิกา ของ Rolex ทุกเรือน นาฬิกาทุกรุ่นในคอลเลกชันนี้ได้รับการ รับรอง Superlative Chronometer ของแบรนด์ โดยสังเกต ได้จากสัญลักษณ์ซีลสีเขียว ซึ่งถือเป็นการรับประกันสมรรถนะ ที่เหนือกว่าแบบแผนและมาตรฐานของการผลิตนาฬิกาทั่วไป ไม่ว่าจะในเรื่องของความเที่ยงตรง ระบบกันน้ำ กลไกลาน อัตโนมัติ และการสำรองพลังงาน นอกจากนี้ การรับรอง ยังมาพร้อมการรับประกันทั่วโลกเป็นเวลา 5 ปีด้วย

OYSTER PERPETUAL submariner Oyster Perpetual Submariner และ Oyster Perpetual Submariner Date รุ่นใหม่ได้รับการปรับโฉมดีไซน์ให้มาพร้อม ตัวเรือนขนาด 41 มม. ที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อย และ สายนาฬิกาที่ปรับขนาดข้อต่อตรงกลางให้กว้างขึ้น โดย Submariner รุ่นใหม่ทำจาก Oystersteel และสืบทอด การออกแบบมาจากรุ่นดั้งเดิม มาพร้อมหน้าปัดสีดำและ ขอบหน้าปัด Cerachrom ที่สอดรับเข้ากันได้อย่างลงตัว สำหรับ Submariner Date ในเวอร์ชันแรกทำจาก Oystersteel เช่นกัน แต่เสริมความโดดเด่นด้วยหน้าปัดสีดำและขอบหน้าปัดสีเขียว ส่่วนเวอร์์ชัันที่่สองทำำจาก Yellow Rolesor (ส่่วนผสมระหว่่าง Oystersteel กัับทองคำำ 18 กะรััต) มาพร้้อมหน้้าปััดสีีรอยััลบลูู และขอบหน้้าปััดที่่งดงามเข้้าคู่่กััน และเวอร์์ชัันที่่สามมาในรุ่่น ทองคำำขาว 18 กะรััต โดดเด่่นด้้วยหน้้าปััดสีีดำำและขอบหน้้าปััด สีีน้ำำเงิิน ทั้้งนี้้ Oyster Perpetual Submariner ได้้รัับการ ติิดตั้้งกลไกคาลิิเบอร์์ 3230 (เปิิดตััวในปีีนี้้) ขณะที่่ Oyster Perpetual Submariner Date มาพร้้อมกลไกคาลิิเบอร์์ 3235 ซึ่่งกลไกการทำำงานทั้้งสองแบบประกอบด้้วยระบบเฟืืองแกว่่ง Chronergy ที่่ได้้รัับการพััฒนาและจดสิิทธิิบััตรโดย Rolex และ สำำรองพลัังงานได้้ 70 ชั่่วโมงโดยประมาณ พลิกโฉมตัวเรือนและสายนาฬิกา ในตระกูลคาลิเบอร์ 3200

OYSTER PERPETUAL datejust Oyster Perpetual Datejust 31 มาในรุ่น White Rolesor ใหม่ล่าสุด (ส่วนผสมระหว่าง Oystersteel กับทองคำขาว 18 กะรัต) โดยเวอร์ชันแรกมาพร้อมขอบหน้าปัดประดับเพชร ล้อมรอบหน้าปัดสีม่วงเข้มตกแต่งผิวซันเรย์ มีตัวเลขโรมัน ทำจากทองคำขาว 18 กะรัต และประดับเพชร 11 เม็ดบริเวณ ตำแหน่ง VI ส่วนนาฬิกาอีกสามเวอร์ชันมาพร้อมขอบหน้าปัด แบบเซาะร่อง โดยมีหน้าปัดสีเขียวมิ้นต์ตกแต่งผิวซันเรย์ หน้าปัด เคลือบแลคเกอร์สีขาว และหน้าปัดสีเทาเข้มตกแต่งผิวซันเรย์ ตามลำดับ นาฬิกาทั้งหมดนี้ได้รับการติดตั้งกลไกคาลิเบอร์ 2236 และมาพร้อมแฮร์สปริง Syloxi ที่ได้รับการพัฒนาและ จดสิทธิบัตรโดย Rolex ทั้งยังสามารถสำรองพลังงานได้ 55 ชั่วโมงโดยประมาณ WHITE ROLESOR พร้อมกลไกคาลิเบอร์ 2236

oyster perpetual Oyster Perpetual 41 นาฬิิการุ่่นใหม่่ในตระกููล Oyster Perpetual มาพร้้อมหน้้าปััดสีีเงิินหรืือสีีดำำสว่่างตกแต่่งผิิวซััน เรย์์ โดยเวอร์ชั์ ันแรกมีีความโดดเด่่นตรงมาร์์คเกอร์์แสดงชั่่วโมง และเข็็มนาฬิิกาที่่ทำำจากทองคำำ 18 กะรััต ช่่วยเติิมกลิ่่นอายความ เรโทรให้กั้ ับนาฬิิกา Oystersteel ได้้อย่่างลงตััว ขณะที่่เวอร์ชั์ ันที่่ สองทำำจากทองคำำขาว 18 กะรััต ทั้้งนี้้ Oyster Perpetual 36 ได้้รัับการดีีไซน์์รููปลัักษณ์์ให้้เปี่่ยมด้้วยพลััง โดยออกแบบให้้ หน้้าปััดเคลืือบแลคเกอร์์ห้้าสีีตามแบบดั้้งเดิิม ได้้แก่่ สีีเขีียว สีีเหลืือง สีีแดงปะการััง สีฟ้ี ้าเทอร์์ควอยซ์์ และสีีชมพููแคนดี้้ นาฬิิกา ทั้้งสองรุ่่นได้้รัับการประกอบเข้้ากัับสายนาฬิิกา Oyster และชุุด ตััวล็็อก Oysterclasp ที่่มีีระบบขยายสาย Easylink ซึ่่งนัับเป็็น ครั้้งแรกของตระกููลนาฬิิกา Oyster Perpetual นอกจากนี้้ ยัังติิดตั้้งกลไกคาลิิเบอร์์ 3230 ซึ่งประกอบ ่ ด้้วยระบบเฟืืองแกว่่ง Chronergy ที่่ได้รับการพััฒนาและจดสิิทธิิบััตรโดย Rolex ทั้้งยััง สามารถสำำรองพลัังงานได้้ 70 ชั่่วโมงโดยประมาณ หน้้าปััดขนาดใหม่่ และเปี่่ยมด้้วยสีีสัันสดใส

OYSTER PERPETUAL sky-dweller นาฬิกา Oyster Perpetual Sky-Dweller มาพร้อมสายนาฬิกา Oysterflex และถือเป็นนาฬิกาเรือนแรกในหมวดหมู่ดีไซน์คลาสสิก ที่่ได้้รัับการติิดตั้้งสายนาฬิิกานวััตกรรมใหม่่อัันเป็็นกรรมสิิทธิ์์ เฉพาะของ Rolex โดยนาฬิิกาที่่ทำำจากทองคำำ 18 กะรััตรุ่่นนี้้ ประกอบด้้วยหน้้าปััดสีีดำำสว่่างตกแต่่งผิิวซัันเรย์์ สายนาฬิิกา อีีลาสโตเมอร์์สมรรถนะสููงที่่ได้้รัับการติิดตั้้งชุุดตััวล็็อก Oysterclasp และระบบขยายสาย Rolex Glidelock ที่่ช่่วยให้้สามารถปรัับสายนาฬิิกาให้้สวมใส่่บนข้้อมืือ ได้้อย่่างสะดวกสบาย นอกจากนี้้ นาฬิิกา Oyster Perpetual Sky-Dweller ยัังประกอบด้้วยกลไกคาลิิเบอร์์ 9001 หนึ่่งใน กลไกที่่ได้้ชื่่อว่่ามีีความซัับซ้้อนมากที่่สุุด ซึ่่งได้้รัับการพััฒนาและ ผลิิตขึ้้นโดย Rolex กลไกคาลิิเบอร์์นี้้ประกอบด้้วยแฮร์์สปริิง Parachrom สีีฟ้้า (ผลิิตโดยแบรนด์์) ที่่อยู่่ภายในอััลลอย ต้้านสนามแม่่เหล็็กชนิิดพิิเศษ ทั้้งยัังสามารถสำำรองพลัังงานได้้ 72 ชั่่วโมงโดยประมาณ สายนาฬิิกา OYSTERFLEX และระบบขยายสาย ROLEX GLIDELOCK

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้